Офіційний сайт Сивака Івана Онуфрійовича
Сивак Іван Онуфрійович

Публікації

 

Наукові публікації

1.     Савуляк В. В. Відновлення ресурсу пластичності високо вуглецевої тонколистової сталі в технології формоутворення гнутих профілів / В. В. Савуляк, І. О. Сивак, В. І. Савуляк // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: тематичн. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА. – 2008. – С. 148 – 152.

2.     Коцюбивская Е. И. Оценка деформируемости заготовок при радиальном выдавливании с противодавлением / Е. И. Коцюбивская, И. О. Сивак, Л. И. Алиева, С. В. Куценко // Обработка металлов давлением: сб. научн. тр. – Краматорск: ДГМА, 2008. – С. 29 – 33.

3.      Савуляк В. В. Пластичне деформування тонколистового матеріалу в умовах значних локалізацій деформацій та напружень: монографія / В. В. Савуляк, І. О. Сивак, В. І. Савуляк. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 150 с. Переглянути

4.     Kotsiubivska К. І. Radial extrusion of workpieces using backpressure / K. I. Kotsiubivska, Yu. A. Burennikov, I. Rusu, I. O. Sivak // Buletinul Institutului Politehnic Din Iasi, Tomul LV (LIX), Fasc.4, Stiinta si Ingineria Materialelor, 2009. - p.195-202.

5.      Сухоруков С. І. Оцінка деформуємості заготовок при поперечно-клиновій прокатці // С.І. Сухоруков, К.І. Коцюбівська, І. О. Сивак // Наукові нотатки: міжвузівський збірник (за напрямом інженерної механіки), вип.25, Частина ІІ (червень, 2009). – Луцьк: 2009. – С. 272-275.

6.      Підвищення ресурсу пластичності металів шляхом оптимального управління параметрами процесів засобами гідроприводів з пропорційним керуванням / д/б тема, держ реєстр. №0108U000652, рукопис, Вінниця: ВНТУ, 2009. – 145 с.

7.      Поліщук П. М. Спосіб обробки циліндричних деталей поверхневим пластичним деформуванням / П. М. Поліщук, Т. В. Ярошенко, І. О. Сивак // Патент на корисну модель №46500, UA, МПК (2009), В24В 39/00.

8.     Сивак Р. И. Влияние немонотонности пластической деформации на напряженное состояние / Р. И. Сивак., О. В. Сердюк, И. О. Сивак // Обработка металлов давлением: сб-к научн. трудов. – Краматорск: ДГМА. - №2(23). – 2010. – С. 3-7. Переглянути

9.     Коцюбівська К. І. Напружено-деформований стан та деформуємість заготовок при поперечному видавлюванні з протитиском / К. І. Коцюбівська, Ю. А. Бурєнніков, І. О. Сивак // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету, Серія: Технічні науки. Випуск 4. – 2010. – С. 55 – 59. Переглянути

10.     Сивак І. О. Зміцнення поверхневого шару металу у разі вдавлювання кульки / І. О. Сивак, Т. В. Ярошенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - №4 (91). – 2010. – С. 54 – 58. Переглянути

11.     Сивак Р. И. Пластичность металлов при сложном нагружении / Р. И. Сивак, И. О. Сивак // Вісник Національного технічного університету України «КПІ» Серія. Машинобудування. - №60. – 2010. – С. 129 – 132. Переглянути

12.     Дерібо О. В. Електрогідравлічний стежний привод пристрою для обробки поверхневим пластичним деформуванням // О. В. Дерімо, О. В. Сердюк, І. О. Сивак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - №6. – 2010. – С. 76 – 79. Переглянути

13.     Сивак Р. И. Влияние геометрии траектории нагружения на пластичность / Р. И. Сивак, О. В. Нахайчук, И. О. Сивак // Обработка металлов давлением: сб-к научн. трудов. – Краматорск: ДГМА. - №1(26). – 2011. – С. 22 – 25. ISN 2076-2151 Переглянути

14. Сивак Р. И. Оценка предельных деформаций при немонотонном нагружении / Р. И. Сивак, И. Г. Савчинский, И. О. Сивак // Вісник Національного технічного університету України «КПІ» Серія. Машинобудування. – К.: НТУУ «КПІ». - №60. – 2011. – С. 247 - 250. Переглянути

15. Suchorukov S. Simulation of the flat cross-wedge rolling process using the method of finite elements / S. Suchorukov, K. Kotsubivska, I. Sivak // Buletinul Institutului Politehnic Din Iasi, Tomul LVII (LXI), Fasc.4, Stiinta si Ingineria Materialelor, 2011, p.291-298.

16. Sivak R. Evaluation of ultimate strain during the process of lateral extrusion with further upsetting / R. Sivak, K. Kotsubivska, Y. Burennikov, I. Sivak // Buletinul Institutului Politehnic Din Iasi, Tomul LVII (LXI), Fasc.4, Stiinta si Ingineria Materialelor, 2011, p.291-298.

17. Sivak I. Construction of plasticity diagrams on the basis of limit forming during upsetting process / I. Sivak, V. Savulyak, J. Chorna // Buletinul Institutului Politehnic Din Iasi, Tomul LVII (LXI), Fasc.4, Stiinta si Ingineria Materialelor, 2011, p.209-216

18. Сивак І. О. Исследование процесса изготовления метчиков радиальным обжатием с промежуточным отжигом / І. О. Сивак, А. О. Гончар, О. Л. Гайдамак // Теоретичні і прикладні задачі обробки металів тиском та автотехнічних експертиз. Збірник тез доповідей міжн. нак.-техн. конф., м. Вінниця, 30 травня-2 червня 2011р. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – С. 144-146.

19. Сивак Р. И. Ресурс пластичности при немонотонном нагружении / Р. И. Сивак, В. А. Огородников, И. О. Сивак // Теоретичні і прикладні задачі обробки металів тиском та автотехнічних експертиз. Збірник тез доповідей міжн. нак.-техн. конф., м. Вінниця, 30 травня-2 червня 2011р. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – С. 64-66.

20. Сивак І. О. Моделювання сил контактного тертя при вібраційній обробці матеріалів тиском. / І. О. Сивак, Н. П. Бадьора, С. А. Троян, І. В. Коц, В. І. Риндюк // Теоретичні і прикладні задачі обробки металів тиском та автотехнічних експертиз. Збірник тез доповідей міжн. нак.-техн. конф., м. Вінниця, 30 травня-2 червня 2011р. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – С. 231-233.

21. Ярошенко Т. В. Ступінь зміцнення металу та залишкові напруження в поверхневому шарі деталі після обкочування тороїдальним роликом / Т. В. Ярошенко, І. О. Сивак // Обработка металлов давлением: сб-к научн. трудов. – Краматорск: ДГМА. - №3(28). – 2011. – С. 12 – 15. ISN 2076-2151 Переглянути

22. Сивак І. О. Безрозмірні інваріантні характеристики напруженого стану / І. О. Сивак, Н. М. Лозан // VI міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 24-26 жовтня, 2011. Збірник тез доповідей . – Вінниця: ВНТУ, 2011. – С. 78, ІSBN 78-966-641-432-1.

23. Сивак І. О., Мироненко О. М., Кравець С. М., Шевчук Є. І., Білозор Є. Л. Удосконалення процесів формування тонкостінних осесиметричних деталей / І. О. Сивак, О. М. Мироненко, С. М. Кравець, Є. І. Шевчук, Є. Л. Білозор // VI міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 24-26 жовтня, 2011. Збірник тез доповідей . – Вінниця: ВНТУ, 2011. – С. 79,  ISBN 978-966-641-432-1.

24. Коцюбівська К.І. Ресурс пластичності металів при поперечному видавлюванні з протитиском: монографія / К. І. Коцюбівська, Ю. А. Бурєнніков, І. О. Сивак. - Вінниця: ВНТУ, 2011. – 156 с. Переглянути

25. Дослідження пластичності поверхневого шару металу та забезпечення оптимальних режимів поверхневого пластичного деформування на основі застосування механотрон них приводів / д/б тема, держ реєстр. №0110U002171, рукопис, Вінниця: ВНТУ, 2011. – 161 с.

26. Гайдамак О. Л. Исследование силовых характеристик процесса формообразования радиальным обжатием канавок на деталях типа стержень / О. Л. Гайдамак, В. А. Огородников, А. О. Гончарук, И. О. Сивак // Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2012. - №1 (30). – С. 131 – 134. ISSN 2076 – 2151.

27. Сивак І. О.  Оцінка ступеня зміцнення і пошкоджуваності поверхневого шару металу при вдавлюванні кульки / І. О. Сивак, Т В. Ярошенко // Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2012. - №2 (31). – С. 40 – 44. ISSN 2076 – 2151. Переглянути

28.  Сухоруков С. И. Влияние параметров разбиения конечно-элементной модели на точность результатов моделирования процесса поперечно-клиновой прокатки / С. І. Сухоруков, І. О. Сивак // Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2012. - №3 (32). – С. 35 – 39. ISSN 2076 – 2151. Переглянути

29. Сивак Р. И. Тензорная модель процесса накопления повреждений при немонотонном нагружении / Р. И. Сивак, Е. И. Коцюбивская, И. О. Сивак // Сборник научных трудов SWorld Международной научно-технической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке , транспорте, производстве и образовании 2012». Том 6, Технические науки. – Одесса. – 2012. – С. 14-20. Входит в международную наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX.

30. Моделі композиційних та суцільних матеріалів як основа прогнозування ресурсу міцності і пластичності та їх застосування для розробки ресурсозберігаючих технологій / д/б тема, держ реєстр. №0112U001366, Вінниця: ВНТУ, 2012

31.  Сивак І. О. Розподіл внутрішніх силових факторів в перерізі циліндричної заготовки при локальному навантаженні / І. О. Сивак, О. М. Миро ненко, Є. І. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. - №1. – 2013. – С. 32-36. Переглянути 

32.  Бурєнніков Ю. А. Нові матеріали та композити: навчальний посібник / Ю. А. Бурєнніков, І. О. Сивак, С. І. Сухоруков С. І. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 158с. З грифом МОН України.

33. Патент на корисну модель: Спосіб виготовлення тонкостінних оболонкових деталей в вигляді куполоподібного тіла обертання [Електронний ресурс] / Шевчук Євген Ігорович (UA); Сивак Іван Онуфрійович (UA); Мироненко Олег Макарович (UA). Опубліковано 10.09.2013 року.

34. Траєкторії руху інструменту відносно поверхні заготовки в залежності від параметрів ротаційної витяжки [Електронний ресурс] / І.О. Сивак, Є.І. Шевчук, І.В. Римкевич, М.М. Янківський // Міжнародна наукова інтернет-конференція теоретичні і практичні проблеми теорії пластичності та обробки металів тиском. - м. Вінниця ВНТУ. 2013 – 2 с. - Режим доступу: http://omdconf.vntu.edu.ua/tezu/2013/tezu_shevchyk_2.pdf.

35. Багатоперехідна ротаційна витяжка осесиметричних деталей із листових заготовок [Електронний ресурс] / І.О. Сивак, О.М. Мироненко, Є.І. Шевчук // Міжнародна наукова інтернет-конференція теоретичні і практичні проблеми теорії пластичності та обробки металів тиском. - м. Вінниця ВНТУ. 2013 – 2 с. - Режим доступу: http://omdconf.vntu.edu.ua/tezu/2013/tezu_shevchyk.pdf.

36. Формування осесиметричних полих деталей складної форми на верстатах з ЧПК / Є. І. Шевчук, І.О. Сивак // Збірник матеріалів VІ міжнародної науково-практичної концеренції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту». – Вінниця, 2013. с. 34-35. – ISBN 978-966-641-541-0.

37. Сивак І.О. Напружений стан в осередку деформації листової заготовки при ротаційної витяжці осесиметричних деталей [Електронний ресурс] / І.О. Сивак, С.І. Сухоруков, Є.І. Шевчук // Наукові праці ВНТУ. – 2014 №4. – с.6;  – Режим доступу: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3829/5589.

38. Патент на корисну модель: Інструмент для обкатки тонкостінних порожнистих виробів [Електронний ресурс] / Шевчук Євген Ігорович (UA); Сивак Іван Онуфрійович (UA); Мироненко Олег Макарович (UA). Опубліковано 2014 році.

39. Сивак І.О. Оцінка впливу параметрів ротаційної витяжки осесиметричних деталей із листової заготовки на напружений стан в осередку деформації / І. О. Сивак, С. І. Сухоруков, Є. І. Шевчук // Збірник матеріалів 4-а Міжнародної науково-технічної конференції «Теорія та практика раціональног проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій», м. Львів: КІНПАТРІ ЛТД. - 2014. – С. 73. - ISBN 978-966-7585-16-7.

40. Сивак І.О. Експериментальна установка для здійснення ротаційної витяжки осесиметричних деталей із листових заготовок з використанням електрогідравлічного приводу / І. О. Сивак, Д. О. Лозінський, Є. І. Шевчук // Збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосу8вання», м. Вінниця. – ВНТУ, 2014-2015. – С. 56-57. – ISBN 978-966-641-604-2.

41. Переміщення при ротаційній витяжці листової заготовки / Є.І. Шевчук, І.О. Сивак,О.М. Мироненко// Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки. – Вінниця, 2015. – Випуск 1 (89) Том 1. – С. 38-42. - ISSN 2306-756Х.

42. Шевчук Є.І. Сучасний стан та перспективи розвитку процесів ротаційної витяжки / Є.І. Шевчук, І.О. Сивак, В.М. Грінченко, А.А. Омельчук // Збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної інтернет-конференції технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи», м. Вінниця. – ВНТУ, 2015. – С. 112-113.

43. Сивак І.О. Ротаційна витяжка осесиметричних деталей з використанням пропорційного електрогідравлічного приводу /  І. О. Сивак, Д. О. Лозінський, Є. І. Шевчук, В. Г. Пилявець  // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. - №4. – 2015. – С. 21-24.

44. Сивак І.О. Електрогідравлічна система керування ротаційною витяжкою вісесиметричних заготовок / І. О. Сивак, Д. О. Лозінський, Є. І. Шевчук, В. Г. Пилявець  // 3-я Міжнародна наукова конференція Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС -2015) м. Вінниця. - ВНТУ, 2015 . - с. 1-3.

 

 Навчально-методичні публікації


      1. Нові матеріали та композити. Навчальний посібник : Вінниця : ВНТУ, 2013. – 174 с. (Навчальний посібни з грифом МОН України)

      2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Нові матеріали та композити" для студентів напряму підготовки 6.050502 та 6.050503-"Інженерна механіка та машинобудування" Уклад. Сивак І. О., Сухоруков С. І., Шевчук Є. І. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 45с. (методичні вказівки).

     3. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної робіт з дисципліни «Нові матеріали та композити» для студентів напрямів підготовки6.050502 – «Інженерна механіка» та 6.050503 – «Машинобудування» Уклад. Сивак І. О., Сухоруков С. І., Шевчук Є. І. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 65с. (методичні вказівки).